Navigcia

Posledn lnky

CNC frza - SO

CNC frza


Zavedenie CNC strojov do vroby sa v poslednch rokoch vemi roziruje. Hlavnm dvodom je, e na CNC strojoch je mon vyrobi tvarovo zloit diely, ktor sa nedaj vyrobi klasickm spsobom. CNC stroje disponuj vhodami ako vyia presnos, produktivita, opakovatenos a minimlna drba. Nevhodou s pomerne vysok zriaovacie nklady.


Pri mojich konkoch sa asto vyskytovala potreba vroby rovnakch dielov. Uvaoval som o vrobe zariadenia, ktor by moju prcu uahilo. Prpadne by som toto zariadenie mohol vyui na mon budcu podnikatesk innos. Preto som sa rozhodol navrhn a skontruova trojosov CNC frzu. Sasou prce je aj riadiaci systm, ktor prostrednctvom paralelnho portu komunikuje s riadiacim softvrom. Mojim cieom bolo vyui monosti PC riadenia obrbacieho stroja so zmerom zlepi presnos a spoahlivos zariadenia. Prca obsahuje z mjho hadiska netradin rieenie mechanickej kontrukcie s vyuitm krokovch motorov. slicov riadiaci systm vyuva kvantovanie a kdovanie s vyuitm alfanumerickch riadiacich algoritmov. Na programovanie vyuvam softvr EMC2. Mechanick kontrukcia vyuva pohyb vretena a pohyb portlu. Rm kontrukcie je vytvoren z oceovch profilov na ktorch s upevnen pohonn elementy pohan hrebeovou tyou. Vkonov rezerva krokovch motorov umouje obrba drevo, plasty a neelezn kovy.


Tento stroj by mohli vyuva aj mal podnikatelia alebo menie firmy na vrobu produktov na propagan innos.


Nvrh


Najskr som sa musel rozhodn, ak materil budem chcie frzova a akch rozmerov. Po dlhom uvaovan som sa nakoniec kvli potrebnej mobilite rozhodol pre ist frzovaciu plochu 150x200x100 mm. Cel frza je skontruovan z ocele a vetky pohybliv asti sa pohybuj na priemyselnch loiskch. alej som si zvolil vzjomn polohu materilu a vretena. Vreteno sa pohybuje v osi z a materil v osi x, y. Tmto usporiadanm som dosiahol najviu kontrukn presnos a minimalizciu vibrci, ale za cenu menej frzovaciej plochy. Vibrcim taktie zamedzuje masvna kontrukcia, vaka ktorej je obrbac stroj stabiln.


Stavba mechaniky zariadenia


Na stavbu zariadenia som pouil oceov platne o hrbke 8 mm a L profily. Hlavn plata o rozmeroch 400x300x8mm sli ako podstavec celho stroja a nosn as osi x. Na nej pomocou pohybovch elementov linerne upevnen plata o rozmeroch 300x200x8 mm, ktor je nosnou asou osi y. Nad ou je pripevnen portl o rozmeroch 200x150x8 mm, ktor je pracovnm stolom stroja.


foto-xy.jpgfoto-z.jpg


Pohybov elementy tvoria moduly na princpe koajnc. Na kad os prislchaj dva tieto elementy. Kad element sa sklad z L profilu, na ktorom s zaskrutkovan tyri priemyseln loisk. Tieto elementy sa pohybuj po L profile z nerezovej ocele. Tmto nekonvennm spsobom je zabezpeen pohyb po vetkch osiach. Vaka priemyselnm loiskm je pohyb plynul a stroj vyaduje minimlnu drbu pohyblivch ast.


pohybovy_element_1.jpgpohybovy_element_2.jpg


Otav pohyb z krokovho motora je transformovan pomocou hrebeovej tye na pohyb linerny. Tto ty je zakotven v dvoch priemyselnch loiskch, ktor s zalisovan do oceovej siastky na to urenej. Tto siastka taktie sli na uchopenie krokovch elektromotorov pomocou zvitovch ty.


suciastka.png


Na prepojenie hrebeovej tye a krokovho motora som pouil vysokotlakov plynov hadicu. Gumen prepojenie zabrni prenosu vibrci a pohlt nepresnosti.


gprepojenie.jpg


Riadiace obvody


Pohyb portlu a vretena zabezpeuj tri bipolrne krokov motory. Na ovldanie kadho krokovho motora s potrebn dva pln mostky. Preto som sa rozhodol na ovldanie krokovch motorov poui pecilny integrovan obvod Toshiba TA8435H. Tento integrovan obvod umouje nastavi prd motorom na 65% alebo 100%, alej nastavenie krokov motoru 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, o v mojom prpade znamen 200, 400, 800 alebo 1600 krokov na otku.


Na riadenie otok slia dva vstupy: STEP (krok) a DIR (smer). Na otoenie rotora o 360 je potrebnch 1600 impulzov. Tieto impulzy s generovan programom EMC2 pomocou rozhrania paralelnho portu LTP.


Krokov elektromotory


Krokov motor je pecilny druh viacplovho synchrnneho motora. Vyuva sa predovetkm tam, kde je potrebn presne riadi konkrtnu polohu rotora. Princp krokovho motora je na zklade prdu prechdzajceho cievkou statora, ktor vytvor magnetick pole. To pritiahne opan pl magnetu rotora. Motor je schopn v tejto polohe presne st. Krokov motor doke nielen ota rotorom, ale zabezpeuje aj jeho presn polohu voi statoru. Kvli prechodovm javom je rchlos otania motora obmedzen. Pri jej prekroen motor strca kroky. Pri bipolrnom riaden prechdza prd vdy dvoma protiahlmi cievkami navzjom opane orientovanmi magnetickmi poami. Vhodou je v krtiaci moment a stabilita kroku, nevhodou vyia spotreba.


Optick oddelenie


Doska je navrhnut tak, aby bola galvanicky oddelen od paralelnho portu LPT a elektroniky motorov. Priame prepojenie bez tejto dosky je tie mon, ale v prpade poruchy dosky riadenia motorov hroz na paralelnom porte prienik napjacieho naptia motora, o by malo za nsledok znienie portu. Tto doska je napjan naptm +5V.


doskaoddelenie.pngoptickeo.jpg


Nastavenie programu EMC2


Aplikcie - CNC - EMC2 Stepconf Wizard


Nastavenie programu EMC2 vykonme pomocou sprievodcu. Ako prv zvolme nzov nastaven, poet os, rku jednotlivch impulzov, maximlnu frekvenciu a jednotky vzdialenosti.


basicinformation.jpg


alej vyberieme funkcie pre vstup a vstup paralelnho portu. Voba invert neguje vstup alebo vstup.


parallelport.jpg


Pri nastaven motorov musme zvoli koko krokov je potrebnch na posunutie osi o jeden centimeter. Tento daj vypotame jednoduchm vzahom, ke vieme, e na otoenie o jednu otku je potrebnch 1600 krokov a hustota hrebeovej tye je 1,75 mm. Tmto spsobom je zabezpeen presnos stroja. alej je to nastavenie maximlnej rchlosti pohybu osi a akcelercia, ktor zabezpeuje plynul chod pri vych rchlostiach posuvu.


xaxis.jpg


Vytvorenie G-kdu z programu Eagle


Eagle je program na vytvranie nvrhov schm a DPS. V zkladnom balku neposkytuje funkciu generovania G-kdu, ale na internete existuje skript, ktorm sa d Eagle rozri. Ide o skript PCB-GCODE. S tmto programom sa komunikuje pomocou prkazovho riadku programu Eagle. Na nastavenie sli prkaz "run pcb-gcode --setup.


pcb.jpg


V nastaveniach zadme daje ako hbka vrtu, rka frzky, maximlna medzera, hbka psma, rka kroku, rchlos pohybu os x, y a rchlos vtania. Ke mme vetko nastaven vygenerujeme G-kdu pomocou prkazu run pcb-gcode [filename].


Vsledok prce


S vsledkom mojej prce som spokojn, splnila moje oakvania a ciele, ktor som si stanovil pri zaiatku prce. V praxi sa stretvame s podobnmi zariadeniami oraz astejie, avak ich cena je vysok. Jednm z mojich cieov bola aj cenov dostupnos. Priame nklady, ktor som vynaloil na stavbu zariadenia bolo omnoho niie, ako keby som stroj kpil. Moje zariadenie komunikuje pomocou benho programovacieho jazyka, take kad kto rozumie problematike, by nemal ma problm pri tvorbe programu. Zariadenie nevyaduje pecilne bezpenostn opatrenia. Sta sa riadi veobecne platnmi pravidlami pre obrbanie. Stroj dosahoval dobr vsledky pri vetkch prcach, ktor som si stanovil na zaiatku prce. Programovanie stroja som chcel zjednodui tm, e bude pouit ben programovac jazyk CNC. Takto monos mi poskytol aj riadiaci softvr EMC2 a operan systm Linux, ktor bezchybne spolupracuje s mojm zariadenm a navye je plne zadarmo.


Zhrnutie


Vsledkom mojej prce je skontruovan CNC zariadenie, ktor splnilo vetky moje oakvania. Pri stavbe tohto zariadenia je potrebn ma znalosti informatiky, elektrotechniky a v nemalej miere by zrun aj v strojrstve. Skontruovanie a oivenie takhoto zariadenia je asovo, ale aj manulne nron prca. Potrebn diely je mon kpi v profesionlnych CNC obchodoch, o by znane ovplyvnilo cenu zariadenia. Pri vrobe zariadenia je potrebn jednotliv kontrukn diely presne zladi, aby nevznikali odchlky.


cnc.jpgcnc_freza.jpg


Komentre

#91 | nykTrawl da december 13 2018 08:22:09
buy viagra soft tabs <a href="http://usaerectionrx.com/">is there a generic viagra</a> buy viagra online best generic viagra
#92 | xhpsgo da december 13 2018 09:55:52
Proper morning afternoon!
canadian pharmacy online
check for stroke fast
#93 | shevtchyk1980O da december 13 2018 12:18:24
:
1. ;
2. ;
3. , ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. .
, , , .
. . , .
- SPORTBIZ. http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
#94 | NedNek da december 13 2018 14:51:36
- , ,
.
, .
- .
, .

[url=http://nedviga2018.ru/ ] [/url]

, :

.
-
, , , .
, ,
.
#95 | ujkLausy da december 14 2018 01:43:26
generic viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">generic viagra canada</a> viagra substitute order viagra online
#96 | nmnGurse da december 14 2018 02:29:03
side effects of viagra <a href="http://niqabsquad.com/">generic viagra online</a> side effects of viagra online viagra prescription
#97 | jnmOpedy da december 14 2018 05:32:41
does generic viagra work <a href="http://www.viagraid.com/">is there a generic for viagra</a> women viagra is there a generic for viagra
#98 | DonaldzFew da december 14 2018 07:16:44
Desc test1 wow
#99 | vfdharve da december 14 2018 09:36:05
cialis online no prescription <a href="http://qenericcialls.com/">buy real cialis</a> buy cheap cialis cheapest place to buy cialis
#100 | BruceCap da december 14 2018 21:06:27
!
: http://watafak.ru :
http://watafak.ru/gifki-gif-animacii/

http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/6580-udar-prirody-tak-vyglyadit-groza-na-vysote-10-tysyach-metrov.html : 10
Ferrari Ferrari
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/5814-sms-perepiski-i-kommentarii-iz-socialnyh-setey-kotorye-vas-rassmeshat-30-kartinok.html

Prida komentr

Meno:

Validan kd:


Zadajte validan kd:

Vygenerovan za: 0,23 seknd
195,923 nvtev